Specjalizacje

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich rodzajach usług prawniczych, w szczególności w poniższym zakresie:

A. Prawo cywilne

 • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi
 • przygotowywanie projektów umów
 • dochodzenie należności pieniężnych
 • odszkodowania (w szczególności za wypadki medyczne i drogowe), zadośćuczynienia za szkody na osobie
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testamenty)
 • służebność przesyłu (ustanowienie za wynagrodzeniem, zasiedzenie)
 • prawna problematyka obrotu nieruchomościami (sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, deweloperskich)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • ochrona własności (w tym własności intelektualnej)

 

B. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących wypowiedzeń umów o pracę, przywrócenia do pracy i odszkodowań
 • udzielanie porad w sprawach dotyczących mobbingu w zakładzie pracy
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu nierównego traktowania
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy i innych aktów wewnątrzzakładowych, systemów wynagradzania pracowników, umów o pracę
 • udzielanie porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • pomoc w sporach z zakresu zakazu konkurencji

 

C. Prawo rodzinne

 • reprezentacja przed sądami rodzinnymi w zakresie spraw o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie opieki i kurateli, ustalania kontaktów z dzieckiem
 • reprezentacja przed sądami rodzinnymi, w szczególności w zakresie spraw rozwodowych, o separację, alimenty
 • pomoc prawna w zakresie stosunków majątkowych małżonków (rozdzielność majątkowa, odpowiedzialność za długi współmałżonka, podział majątku wspólnego)
 • pomoc w przeprowadzaniu procedur umożliwiających odzyskanie uprowadzonego dziecka, tzw. porwania rodzicielskie

 

D. Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych

 • prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach o zapłatę należności
 • egzekucja należności spółdzielni mieszkaniowych
 • sprawy dotyczące uchylenia uchwał organów spółdzielni mieszkaniowych
 • przygotowywanie i opiniowanie pism i dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych (statuty, regulaminy, uchwały wspólnot, pisma zarządu lub zarządcy wspólnoty, umowy cywilnoprawne zawierane przez wspólnoty, pisma w postępowaniu administracyjnym)
 • reprezentacja wspólnot przed sądem w sprawach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał wspólnoty mieszkaniowej
 • reprezentacja właścicieli lokali przed sądem w sprawach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał wspólnoty mieszkaniowej oraz w sprawach dotyczących sporów pomiędzy właścicielami lokali ze wspólnotami mieszkaniowymi

 

E. Prawo handlowe i gospodarcze

 • reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i sprawach gospodarczych
 • pomoc prawna przy procesie zakładania działalności gospodarczej
 • zakładanie spółek prawa handlowego, przygotowywanie zmian umów lub statutów w spółkach oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych
 • opiniowanie i konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz ich władz
 • obsługa procesów inwestycyjnych i innych w zakresie prawa budowlanego

 

F. Prawo upadłościowe i naprawcze

 • reprezentacja przed sądami w sprawach upadłościowych
 • doradztwo w procesie likwidacji podmiotu gospodarczego
 • doradztwo na etapach: podejmowania decyzji o konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, zarówno w postępowaniu obejmującym likwidacje majątku upadłego, jak i w postępowaniu z możliwością zawarcia układu
 • doradztwo w sytuacji, gdy przeciwko przedsiębiorcy wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości lub z wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo podmiotom, których dłużnik stał się niewypłacalny zarówno wówczas, gdy nie wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości, jak też w sytuacji, gdy wniosek taki został złożony lub ogłoszona została upadłość
 • postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • transgraniczne postępowanie upadłościowe

 

G. Prawo zamówień publicznych

 • prowadzenie postępowań oraz doradztwo zarówno dla zamawiających jak i wykonawców
 • przygotowywanie postępowań oraz ofert pod względem formalno-prawnym
 • redakcja pism w toku postępowania o zamówienie publiczne
 • przygotowywanie stanowiska w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym (Odwoławczym)
 • audyt przeprowadzonych postępowań, pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych nie objętych reżimem prawa zamówień publicznych oraz regulaminów działania komisji przetargowych
 • opracowanie regulaminów udzielania zamówień sektorowych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz opartych o Kodeks cywilny

 

H. Prawo podatkowe

 • konsultacje oraz przygotowywanie opinii w sprawie m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
 • przygotowanie koncepcji optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć i inwestycji
 • doradztwo w przedmiocie międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów

 

I. Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA
 • stała obsługa zakładów komunalnych i podmiotów administracji samorządowej
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
 • gospodarka nieruchomościami w tym przede wszystkimi decyzje o zatwierdzaniu podziału nieruchomości
 • ochrona zabytków
 • ochrona środowiska

 

J. Prawo karne oraz prawo wykroczeń

 • reprezentacja stron w postępowaniu karnym
 • pomoc prawna w sprawach tzw. wykroczeń drogowych oraz innych
 • prawo karne gospodarcze, m.in. działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzyciela, odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu

 

K. Prawo oświatowe

 • konsultacje oraz obsługa prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego obejmującego sprawy edukacji publicznej i niepublicznej oraz dotyczącego statusu prawnego pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, także w zakresie współdziałania organu prowadzącego i pracodawców ze związkami zawodowymi;
 • konsultacje oraz reprezentacja w sporach dotyczących stosunków pracy nauczycieli (przede wszystkim regulowanych przez ustawę Karta Nauczyciela).